tel.18 4430072

AKTUALNOŚCI

 

 „Bo byłem głodny a daliście Mi jeść;                   

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;   

byłem nagi , a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie(…)

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,  Mnieście uczynili” (Mt 25, 35-36, 40)

 

           „Caritas” znaczy po łacinie miłość bliźniego”.

Pan Jezus powiedział „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 35)           

           Działalność charytatywna Kościoła ma swe najgłębsze fundamenty w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. To miłość sprawia, że od samego początku swego istnienia Kościół służy i nieustannie wychodzi naprzeciw cierpieniom i potrzebom, tym materialnym, jak i duchowym. Czyni to za pośrednictwem dzieł dokonywanych przez poszczególnych wiernych, jak i wspólnotowo, poprzez organizacje i instytucje, które w sposób uporządkowany i zorganizowany świadczą pomoc potrzebującym.
         Do nich należy Caritas Diecezji Tarnowskiej.  Nadrzędną władzę w organizacji sprawuje Biskup Diecezji Tarnowskiej, który powołuje Zarząd. W skład diecezjalnego Zarządu Caritas wchodzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz. Do zadań Zarządu należy między innymi opracowywanie programów pracy Caritas oraz programów jednostek terenowych, uchwalanie budżetu oraz przygotowanie sprawozdań i bilansów, gospodarowanie funduszami i majątkiem.
             Z Zarządem Diecezjalnym współpracują Dekanalni Duszpasterze. Do ich zadań należy między innymi wspieranie Zarządu Caritas w realizacji zadań statutowych w diecezji, inspirowanie działań charytatywnych w parafiach swojego dekanatu, koordynowanie międzyparafialnych akcji charytatywnych.
            Działalność charytatywna w parafiach  odbywa się poprzez Parafialne Oddziały Caritas. To przede wszystkim przez nie Caritas dociera do potrzebujących i świadczy im swoją pomoc.
          W skład Zarządu Parafialnego Oddziału Caritas wchodzą: przewodniczący (proboszcz albo wskazany przez niego kapłan), zastępcy (z reguły osoba świecka lub siostra zakonna), sekretarz, skarbnik, członkowie zwyczajni. Praca członków Parafialnego Oddziału Caritas jest wspierana przez innych wiernych, którzy poświęcają się służbie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej czy też duchowej.

                       

            Parafialny Oddział Caritas w Świniarsku  został reaktywowany 6 października 2015 r.

Jego zadaniem jest mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno - charytatywną przez:

  • zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia w swoim środowisku,
  • organizowanie nabożeństw pobudzających do praktykowania czynnej miłości, np. z okazji Dnia Chorego, Tygodnia Miłosierdzia, itp.,
  • przeprowadzanie zbiórek żywności w okresie świąt Bożego Narodzenia
    i Wielkanocy,
  • przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną,
  • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii,
  • stałe rozpoznawanie potrzeb w parafii,
  • prowadzenie stałej formacji swoich członków,
  • współpracę z pozostałymi grupami parafialnymi.

 

Swoją posługę charytatywną łączy z modlitwą, która daje wsparcie i siłę do pracy na rzecz drugiego człowieka, a także pomaga lepiej go zrozumieć i otworzyć się na jego potrzeby.
W działaniach kieruje się zasadą dyskrecji, poszanowania uczuć i prywatności osób, do których adresowana jest pomoc.

 

Skład zarządu Parafialnego Oddziału Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w Świniarsku:

Przewodniczący - ks. Zbigniew Kożuch

Zastępca przewodniczącego - Grażyna Ledniowska

Sekretarz - Zofia Sadkiewicz

Skarbnik - Anna Stec

 

„Chryste, otwórz nasze oczy, abyśmy dostrzegli Twoje oblicze

w twarzach ludzi biednych i potrzebujących.

Otwórz nasze serca, abyśmy mogli nakarmić Ciebie,

kiedy jesteś głodny, przyodziać, kiedy jesteś nagi,

przygarnąć, kiedy jesteś bezdomny…"

 

Zapraszamy do współpracy.